Klimaatpremie

De stad helpt je om met water en groen in je omgeving aan de slag te gaan. Wil je investeren in het ontharden en vergroenen van je perceel, in het vergroenen van je daken, in hergebruik van regenwater of in het infiltreren van regenwater op jouw terrein? Dan kan je rekenen op een premie.

 • Bewoners, Kinderdagverblijven, Ondernemers, Professionals, Scholen
 • -

Waarom met groen en water aan de slag gaan?

 • Een groendak maakt je binnenruimte veel koeler tijdens de zomer, bovendien verlengt het de levensduur van je dakbedekking.
 • Groen houdt water vast en beschermt je tegen wateroverlast.
 • Klimplanten aan gevels en bomen rond je gebouw dempen het omgevingslawaai. Bovendien zuiveren ze de lucht van het fijne stof en slaan ze CO2 op.
 • Kijken naar groen maakt jou of je medewerkers gelukkiger. Groene schermen kunnen voor privacy zorgen én de lucht zuiveren.
 • Dankzij groen en water hebben bijen, vlinders of vogels het makkelijker om te overleven.
 • Regenwater gebruiken verlaagt je waterfactuur.

De stad wil je helpen om je groene en blauwe dromen waar te maken. Maar dromen in plannen omzetten is vaak niet evident. Daarom bieden we je een premie aan voor jouw klimaatrobuuste ingrepen.

Waarvoor kan je een premie krijgen?

De stad beloont je als je met water en groen aan de slag gaat op jouw perceel. Meer groen en water voorzien helpt de stad afkoelen tijdens de zomer, wateroverlast opvangen tijdens stortbuien of helpt insecten, vogels en kleine dieren overleven.

De nieuwe Klimaatpremie is opgedeeld in een basispremie die geldt voor ingrepen die voor veel aannemers al standaard zijn en bonussen als jouw plannen meer ambitie tonen.

Om een klimaatpremie te krijgen, voer je een of meerdere ingrepen uit, die passen onder:

 1. ontharden en vergroenen (tegels eruit, planten erin): 10 euro /m²;
 2. daken vergroenen: 15 euro /m²;
 3. regenwater hergebruiken: 15 euro /m²;
 4. regenwater infiltreren en bufferen: 5 euro /m².

De bonussen verdien je als je kiest voor soortenrijke beplanting (bonus natuur) en/of het extra bergen van water (bonus water).

Thema’s combineren raden we ten zeerste aan. Je kan bijvoorbeeld 20 m² van je voortuin ontharden en vergroenen en 25 m² van je dak verduurzamen!

Thema Premie basisingrepen (min 40m²) Natuurbonus Waterbonus
Ontharden en vergroenen 10 euro per m² 15 euro per m² niet van toepassing
Daken vergroenen 15 euro per m² 15 euro per m² 15 euro per m²
Regenwater hergebruiken 15 euro per m² 15 euro per m² 7 euro per m²
Regenwater infiltreren en bufferen 5 euro per m² 15 euro per m² 15 euro per m²


Per perceel kan je maximaal 30.000 euro premie voor klimaatrobuuste ingrepen ontvangen. Dat wil zeggen dat ook grote projecten in aanmerking komen, zoals bijvoorbeeld 2.000 m² aan sedumdak op een kantoor of het ontharden en vergroenen van een 3.000 m² groot bedrijventerrein.

Je kan binnen de drie jaar na de eerste goedkeuring van een ingreep nog bijkomende ingrepen indienen voor een bijkomend premiebedrag.

Hulp bij het inschatten van de ingrepen en de premie

Je kan met de rekentool 'Antwerpen klimaatrobuust' een vergelijking maken tussen de situatie vooraf en achteraf op vlak van klimaatadaptatie. Zo krijg je een inschatting van het premiebedrag voor jouw ingreep.

Maak je deze inschatting liever met een adviseur? Vraag dan een advies voor klimaatrobuuste ingrepen aan.

Vraag hier jouw gratis advies op maat van je groene project aan!

Via het elektronisch formulier kan je allerlei vragen stellen over jouw groen project aan de experten van de stad.

Aanvragen 

Meer leren over de klimaatpremie

Ben je professioneel met groen of water bezig, dan is het webinar: de klimaatpremie voor professionals iets voor jou. Je kan de verschillende delen van de klimaatpremie beter leren kennen door de video's te bekijken.

Wie kan een premie krijgen?

 • Je woont in Antwerpen; 
 • Je vertegenwoordigt een groep van Antwerpenaren;
 • Je vertegenwoordigt een bedrijf, organisatie, vereniging of school die in Antwerpen gevestigd is.

Je hebt een perceel of terrein op het grondgebied van de stad in eigendom.

Ook als je een Antwerpse huurder bent, kan je op een premie rekenen. Je hoeft enkel een schriftelijke toestemming van je verhuurder voor te leggen waarin die akkoord gaat met jouw ingrepen.

Doe je een vergunningsplichtige ingreep, dan krijg je daar geen basispremie voor. Je kan wel de bonussen ontvangen voor de ambities die hoger liggen dan wat je volgens jouw vergunning moet uitvoeren.

Welke voorwaarden gelden er?

 • Om voor de premie in aanmerking te komen, moet je minstens voor 40 m² aan (basis)ingrepen uitvoeren. Haal je deze minimale oppervlakte niet alleen, dan mag je ook een dossier indienen samen met anderen. 
 • Je kreeg in de afgelopen 10 jaar geen subsidie voor de ingreep waar je nu een dossier voor indient.
 • Je houdt de ingreep minstens 10 jaar na oplevering in stand en zorgt voor onderhoud.
 • Ingrepen uitgevoerd vanaf 1 januari 2021 komen in aanmerking.
 • De aanvraag van de premie gebeurt maximum twee jaar na factuurdatum. 
 • De ingreep is uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap.
 • De ingreep heeft geen nadelige gevolgen voor omliggende percelen.

Aanvullen met bijkomende ingrepen mag. Er geldt wel en maximum premiebedrag van 30.000 euro per perceel en de extra ingrepen moeten gebeuren binnen drie jaar na de eerste goedgekeurde ingreep.

Welke ingrepen komen niet in aanmerking?

 • ingrepen op of aan het openbaar domein,
 • ingrepen aan niet-vergunde gebouwen,
 • (half) open en waterdoorlatende verhardingen,
 • kunstgras,
 • ingrepen bij nieuwbouw en verbouwen die beperkt blijven tot de geldende bouwvoorschriften voor (her)nieuwbouw.

Het volledige reglement met alle voorwaarden kan je hier vinden.

Geraak je niet aan 40m²?

Kom je zelf niet aan genoeg vierkante meters voor een premie? Dan kan je samen met anderen een dossier indienen. Ook een aannemer of organisatie kan dossiers bundelen en die voor jou indienen. Hoor zeker eens bij je buren of zij interesse hebben!

Hoe vraag je jouw premie aan?

Ingrepen voor 1 januari 2021

Plaatste je tot 31 december 2020 een groendak of installeerde je een systeem van regenwaterhergebruik? Op deze werken blijven de oude reglementen van toepassing. Je hebt één jaar de tijd (en ten laatste tot 31 december 2021) om je dossier in te dienen.

Ingrepen na 1 januari 2021

 • Vraag je premie aan na uitvoering van de werken en binnen twee jaar na de laatste factuurdatum.
 • Zorg dat je al zeker deze zaken bij de hand hebt voor je een aanvraag indient: foto's van voor de werken en foto's van na de werken, de facturen van de werken, je bankrekeningnummer.
 • Afhankelijk van welke werken je uitvoerde, vind je in artikel 8 van de premie een overzicht van de documenten die je nodig hebt. Bekijk op deze pagina artikel 8 voor de documenten die je nodig hebt voor je aanvraag.
 • Je kan één premie voor een groep van deelnemers aanvragen. Zorg dat de indiener een volmacht heeft van de andere eigenaren. Je dient per perceel een aanvraag in, die wij dan bundelen.
 • De aanvraag gebeurt digitaal. Je kan een aanvraag starten via de link hieronder.
 • Wanneer jouw aanvraag aan de technische voorwaarden voldoet, vragen we voor de vervollediging van het dossier mogelijk nog bijkomende (administratieve) documenten op zoals de financiële toestand van een vereniging. 

Vraag hier je subsidie voor klimaatrobuuste maatregelen aan.

Neem de tijd om dit aanvraagformulier door te nemen.

Aanvragen 

Meer info

Heb je een groene vraag? Stel ze gerust via plantwerpen@antwerpen.be.

Bijkomende technische voorwaarden ontharden en vergroenen

Geen specifieke voorwaarden zolang je een verhard stuk van het perceel onthardt én vergroent tegelijkertijd.

Bijkomende technische voorwaarden daken vergroenen

 • minimale buffervolume: 35 liter water/m²;
 • je bent zelf verantwoordelijk voor de bouwkundige staat en draagkracht; 
 • de opbouw van het groendak bestaat minstens uit: wortelwerende laag, drainagelaag (bij plat dak), substraatlaag en beplantinglaag; 
 • de substraatlaag is >=6cm dik , FLL-gekeurd en bestaat uit niet-chemisch materiaal; 
 • het dak is geïsoleerd R>= 4,5 m²K/W (deze regel geldt voor daken boven verwarmde ruimtes).

Bijkomende technische voorwaarden regenwater hergebruiken

 • enkel van schone dakoppervlaktes (groendak mag, dak met asbest niet);
 • de inhoud van de je tank is afgestemd op de grootte van het afwaterend oppervlak én het aangesloten structureel verbruik. Met een minimum van 1500 liter, aangesloten op min. 25m² dak. (Als een tank op een groendak is aangesloten, telt dat afwaterend oppervlak voor 50%.);
 • het aantal aangesloten toestellen voor hergebruik is afgestemd op de grootte van het afwaterend oppervlak én de inhoud van de tank. Met minimum één kraan en één toestel (bv. toilet of wasmachine) die aangesloten zijn. Er is een structurele en continue afname van regenwater heel het jaar door;
 • de aangesloten kranen dragen een label 'geen drinkwater‘;
 • er is geen contact tussen de regenwaterleiding en de drinkwaterleiding.
 • ook een dynamisch waterdak waaruit structureel regenwater-hergebruik gebeurt = een regenwatertank!
 • Scroll op de pagina met het volledige toelagereglement naar onderen. Bijlage 1. "Dimensionering hemelwatertank bij huidig klimaat" geeft aan hoe groot je tank moet zijn voor regenwater hergebruik.

Bijkomende technische voorwaarden regenwater infiltreren en bufferen

 • enkel geldig voor verharde oppervlaktes waarvan het afstromend water nu geloosd werd op het openbare rioolstelsel of oppervlaktewater en waarvan het water voortaan naar de infiltratievoorziening zal afwateren;
 • de bodemopbouw is voldoende geschikt om (hemel-) water te laten infiltreren;
 • infiltratievoorziening met een minimale buffervolume van 25 liter/m² 
 • een infiltratie van minimaal 4 m² infiltratieoppervlak per 100 m² aangesloten oppervlak;
 • waarbij het afwaterend oppervlak volledig wordt meegeteld (ook als het op een groendak wordt aangesloten).

Bijkomende technische voorwaarden natuurbonus

Deze bonus kan je verdienen als je kiest voor soortenrijke beplanting. Dit zijn planten die voedsel, nest- of schuilplaatsen bieden aan dieren). Een bonus natuur kan bij alle vier thema’s van toepassing zijn, de voorwaarden zijn gelijk:

 • min. 40 % van de toegepaste plantsoorten zijn “inheems plus”;
 • geen enkele plantsoort is dominant; 
 • geen invasieve uitheemse soorten;
 • variatie in planthoogte (bijvoorbeeld bodembedekkers met hogere vaste planten of met heesters) om zo een diverse leefomgeving te creëren voor dieren.

Bijkomende technische voorwaarden waterbonus

Deze bonus kan je verdienen als je kiest voor extra bergen van water. Dit kan zijn door buffering, vertraging van infiltratie, verdampen of water-hergebruik. Een bonus water kan bij volgende thema’s van toepassing zijn, de voorwaarden zijn verschillend:

Daken verduurzamen:

 • groendak of waterdak met een minimale buffervolume van 60 l/m²

Regenwaterhergebruik:

 • de tank is toekomstgericht gedimensioneerd. Als een tank op een groendak is aangesloten, telt dat afwaterend oppervlak voor 50%.  
 • een niet-grondgebonden groene gevelsysteem dat op regenwater werkt.

Regenwater infiltreren en bufferen:

 • infiltratievoorziening met een minimale buffervolume van 80 liter/m² en een infiltratie van minimum 12,8 m² infiltratieoppervlak per 100 m² aangesloten oppervlak, waarbij het afwaterend oppervlak volledig wordt meegeteld (ook als het op een groendak wordt aangesloten).
 • Scroll op de pagina met het volledige toelagereglement naar onderen. Bijlage 3. "Dimensionering hemelwatertank bij toekomstig klimaat" geeft aan hoe groot je tank moet zijn voor de waterbonus.

Bekijk hier een filmpje over de Klimaatpremie

In deze film kom je op twee minuten te weten waarvoor je de Klimaatpremie kan gebruiken en hoe die opgebouwd is.

Bekijk het filmpje 

Bekijk hier een filmpje over de Klimaatpremie

In deze reportage trekt een stadsreporter met Willy Otto van The Lung Project naar een locatie die in aanmerking komt voor een Klimaatpremie.

Bekijk het filmpje 

 

Ingrepen Klimaatpremie

Enkele voorbeelden van ingrepen die in aanmerking kunnen komen voor een Klimaatpremie.

Toelagereglement voor klimaatrobuuste ingrepen

Bewoners, Kinderdagverblijven, Ondernemers, Professionals, Scholen

Lees meer

Gratis advies voor jouw groen project

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten