Thematische oproep voor professionals: Klimaatadaptatie op private percelen

De oproep ‘Klimaatadaptatie op private percelen’ richt zich op professionals die hun expertise willen inzetten om private percelen in Antwerpen klimaatbestendiger te maken. Wil jouw organisatie een samenaankoop van infiltratiesystemen organiseren of perceeleigenaars massaal mobiliseren om hun parkeerterreinen te ontharden en vergroenen? Heb je als architect een straf project dat inzet op circulair watergebruik bij een bepaalde doelgroep? Dan is deze oproep zeker iets voor jou.

 • Professionals, Ondernemers
 • 08/05/2023, 21:59 uur

Kader van de oproep

Antwerpen wil tegen 2050 een klimaatrobuuste stad zijn die klaar is om de gevolgen van de klimaatverandering (droogte, hitte, watertekort of – overlast) op te vangen. Om dit te kunnen realiseren, zijn klimaatadaptieve ingrepen noodzakelijk; ook op private percelen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: de aanleg van groendaken, regenwaterinfiltratie, en -hergebruik, ontharden en vergroenen van tuinen en opritten.

Met de oproep ‘Klimaatadaptatie op private percelen’ wil de stad professionals (ondernemers of organisaties) aansporen om projecten op te zetten die Antwerpse private percelen rechtstreeks of onrechtstreeks klimaatrobuuster helpen maken. 

Deze oproep is een herhaling van de thematische oproep van 2022.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten die doelgroepen beter bereiken 

De stad bereikt tot nu toe het vaakst  goed geïnformeerde burger. Projecten die op deze doelgroep mikken, zijn welkom, maar moeten zich  onderscheiden ten opzichte van de bestaande werking en het aanbod van het EcoHuis. 
Met deze oproep wil de stad projecten ondersteunen die (een) doelgroep(en) bereiken die de stad in het verleden nog niet bereikte zoals ondernemers, winkels, Verenigingen van Mede-eigenaars (VME's), groepen van buren of grote organisaties zoals ziekenhuizen. 

Projecten die drempels wegwerken

Architecten, tuinaannemers, adviseurs… hebben vaak zelf nog onvoldoende kennis en praktijkervaring om klimaatadaptatie structureel mee te nemen in hun werk. Een project kan erop gericht zijn om dit te stimuleren of om een bestaande dienstverlening van een professional of organisatie uit te breiden. 

Opschaalbare projecten met een diepgaande, vernieuwende aanpak

Sterke initiatieven krijgen een plaats om verder te groeien en hun dienstverlening op een duurzame manier in de stad te verankeren. In de projectoproep is echter ook plaats voor nieuwe initiatieven en experimenten. Een project moet wel verder gaan dan het louter adaptief maken van 1 perceel of straat. Projecten die lopende campagnes zoals Tegelwippen opschalen of zich toespitsen op een specifieke doelgroep of buurt kunnen wel.

Projecten die lerend werken en anderen laten leren

Er wordt extra aandacht besteed aan het leren uit goede voorbeelden of valkuilen. Goede communicatie draagt ertoe bij dat stedelijke diensten, organisaties en bedrijven hun kennis vergroten. De projecten uit deze oproep zorgen voor diepere kennis bij een brede groep actoren.

Enkele voorbeelden van mogelijke projecten:

 • een samenaankoop van infiltratie-installaties of biodiverse groendaken; 
 • een wedstrijd “van meest naar minst verharde koer” waarin deelnemers ontwerpen voor / hulp bij ontharding kunnen winnen; 
 • samenaankoop bomen die geschikt zijn voor de stadstuin; 
 • de promotie van circulair watergebruik op maat van bepaalde bedrijven of een bepaalde doelgroep; 
 • faciliteren van verschillende eigenaars om samen te komen tot 1000 m² vergroend parkeerterrein; 
 • aan de slag met straten/buurten/wijken voor regenwaterinfiltratie op private percelen, bijvoorbeeld een infiltratie doe-dag, een onthardingsdag waarbij het volledige proces gefaciliteerd wordt (voorbereiding, planning, uitvoering, materiaal, …) 
 •     ...

Welke projecten komen niet in aanmerking?

Klimaatadaptieve ingrepen op één of enkele  private percelen komen niet in aanmerking voor deze oproep. Deze initiatieven kunnen  wel in aanmerking komen voor een Klimaatpremie. Binnen deze thematische oproep moeten projecten een bredere ambitie hebben en gericht zijn op het structureel doorvoeren van klimaatadaptieve initiatieven.

Wie kan een project indienen?

De stad wil sterke partnerschappen opbouwen rond klimaatadaptatie. Deze oproep richt zich op professionals: ondernemers en organisaties die hun ervaring, expertise en dienstverlening rond klimaatadaptatie (verder) willen ontplooien in Antwerpen. Er worden geen kandidaten uitgesloten op basis van vennootschapsvorm, grootte of land van oorsprong van de onderneming. We denken hierbij onder andere aan:

 • (groen)aannemers
 • organisaties die de klimaatuitdaging willen aangaan architecten
 • groothandels
 • kennisinstellingen en opleidingsinstituten
 • communicatie experten
 •    ...

Projecten in partnerschap kunnen ingediend worden.

Ondersteuning door de stad

 • Een goedgekeurd project kan maximaal 50.000 euro subsidie ontvangen. Let op: de investeringen op het terrein zelf, kunnen niet ingebracht worden als kosten. Hiervoor kan de Klimaatpremie worden ingezet.
 • Op 9 maart vindt een online infomoment plaats waar je terecht kan met al je vragen rond het Klimaatfonds en deze oproep. 
 • Wie een projectdossier graag vooraf wil bespreken met een projectleider van de stad, kan een afspraak maken voor een van de coffee corners die online plaatsvinden op 30 maart. Met gerichte input op jouw voorstel, kan je jouw dossier immers nog sterker maken om kans te maken op een subsidie. Je kan inschrijven voor een coffee corner tot en met 27 maart.
 • Goedgekeurde projecten krijgen een peter/meter toegewezen die jouw project mee opvolgt en bij wie je terecht kan met inhoudelijke vragen.
 • Met al jouw praktische vragen kan je steeds terecht bij duurzame.stad@antwerpen.be.

Waarop wordt een project beoordeeld?

 • Projecten moeten in overeenstemming zijn met het subsidiereglement Klimaatfonds.
 • De precieze criteria waarop de projectvoorstellen voor deze thematische oproep beoordeeld worden, lees je in het toelichtingsdocument van de oproep (hoofdstuk 'Evaluatie'). 

Een project indienen

Lees het reglement grondig na

 • Elk project dat ingediend wordt, is onderhevig aan het subsidiereglement. Lees het goed na.
 • Lees ook het volledige toelichtingsdocument goed na. Het toelichtingsdocument geldt als aanvullend reglement voor deze oproep en bevat onder andere een verklarende begrippenlijst en de beoordelingscriteria voor ingediende projecten.

Stel je vragen

 • Heb je vragen? Schrijf je dan in voor het online infomoment dat plaatsvindt op 9 maart om 13 uur Inschrijven via dit e-formulier
 • Heb je een project dat je graag bespreekt met experten van de stad? Schrijf je dan zeker in voor een online coffee corner op 30 maart. Doe dat voor 27 maart via dit e-formulier. Met de feedback kan je jouw project inhoudelijk nog sterker maken.

Dien je dossier volledig in

 • De uiterste indieningsdatum is 8 mei middernacht.
 • Een project moet je indienen via dit elektronisch intakeformulier.
 • Voeg in het elektronisch intakeformulier alle vereiste bijlagen toe.
 • Het ingevuld aanvraagformulier en de volledige projectbegroting van jouw project zijn verplichte bijlagen. Gebruik hiervoor de juiste sjablonen. Je vindt ze beiden onderaan deze pagina.
 • Heb je vragen bij jouw indiening? Stuur ze dan via mail naar duurzame.stad@antwerpen.be

Sjablonen verplichte bijlagen

Wil je een subsidieaanvraag indienen voor jouw project binnen deze thematische oproep? Download onderstaande sjablonen, vul ze volledig in en voeg ze toe als verplichte bijlagen bij het elektronisch intakeformulier.

8 mei
Toelichtingsdocument oproep 'Klimaatadaptatie op private percelen'

Professionals, Ondernemers

Lees meer

Subsidiereglement Klimaatfonds

Ondernemers, Ondernemers, Professionals

Lees meer

9 mrt. Infomoment
Infomoment oproep 'Klimaatadaptatie op private percelen' voor professionals

Ondernemers, Professionals

Lees meer

30 mrt. Workshop
Bespreek jouw klimaatproject tijdens een coffee corner

Professionals, Bewoners

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten