Thematische oproep 'Den Dam, een parate wijk bij wateroverlast'

Deze oproep van het Klimaatfonds richt zich tot bewoners, verenigingen en ondernemers die een project opzetten dat de paraatheid bij extreem noodweer verhoogt. Projecten worden getest in de wijk Den Dam.

 • Bewoners, Professionals, Scholen
 • 01/05/2024, 21:59 uur

Kader van de oproep

De klimaatverandering zorgt ervoor dat we steeds vaker geconfronteerd worden met extreme weersomstandigheden zoals hevige regenbuien. Deze kunnen wateroverlast veroorzaken in straten en huizen.  

De stad werkt aan structurele oplossingen zoals verbeteringen aan het riolennet, ontharding van het openbaar domein om water in de bodem te laten infiltreren, enz. … maar in extreme situaties, valt wateroverlast niet uit te sluiten. Daarom is het belangrijk dat we met zijn allen paraat zijn in geval van watersnood om schade zoveel mogelijk te voorkomen. 

Met de oproep ‘Den Dam, een parate wijk bij wateroverlast’ gaat de stad op zoek naar projectvoorstellen die ervoor kunnen zorgen dat er binnen een (watergevoelige) wijk voldoende kennis, middelen en alertheid zijn bij alle betrokkenen om hinder tot een minimum te beperken. Als pilootwijk voor deze projecten is gekozen voor de wijk Den Dam. 

Deze projectoproep kadert binnen het innovatietraject ‘zelfredzaamheid bij wateroverlast’. De stad en brandweerzone Antwerpen onderzoeken hierin samen met bewoners, organisaties en ondernemers welke initiatieven mensen (individueel of in een samenwerkingsverband) kunnen nemen bij overlast. 

Pilootwijk Den Dam 

‘Den Dam’ werd geselecteerd als pilootwijk. Hier zijn al tal van infrastructuurwerken gerealiseerd. Stad, water-Link en Aquafin hebben de riolering in de wijk Dam-Achter (tussen Hardenvoort, Noorderlaan, IJzerlaan en spoorweg) sterk verbeterd. Er werden extra ondergrondse waterbuffering en nieuwe afvoerpompen voorzien. Gelijkaardige werken zijn gepland voor de wijk Steenborgerweert ten noorden van de IJzerlaan. Ook de nieuwe Slachthuissite zal een verbetering zijn voor de waterhuishouding. Er komt een nieuwe collector die water van de Slachthuissite en ruime omgeving naar het Schijn kan afvoeren. 

Wie kan een project indienen?

Zowel burgers, organisaties, verenigingen als ondernemingen kunnen een project indienen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Met de oproep zoekt de stad projecten die kunnen bijdragen tot de paraatheid bij wateroverlast van de Antwerpse pilootwijk Den Dam: 

 • Projecten kunnen zich situeren doorheen het hele proces: van preventie, de respons tijdens een crisis, tot de nazorg
 • Zowel projecten die inzetten op een collectieve actie (vb. een samenwerking opzetten) als individuele acties (vb. testen van een oplossing) komen in aanmerking. 

Oplossingen die uitgetest worden, kunnen technisch zijn (vb. een type waterkering voor de deur) of niet-technisch (vb. samenwerkingsmodel voor vrijwilligers).

Ondersteuning door de stad

 • De regels van het algemeen reglement van het Klimaatfonds zijn van toepassing met volgende extra bepalingen: 
  • Voor projecten ingediend door een organisatie met winstoogmerk zoals ondernemingen, geldt een subsidie van maximaal 80% en minimaal 20% eigen middelen van de projectkost. 
  • Voor projecten ingediend door organisaties zonder winstoogmerk en private personen geldt een subsidie van maximaal 100% van de projectkost. 
 • Zowel werkingskosten, personeelskosten als investeringskosten komen in aanmerking. 
 • De maximumsubsidie bedraagt 15.000 euro. 

Naast financiële steun, voorziet de stad ook inhoudelijke ondersteuning. Elk goedgekeurd project krijgt een inhoudelijke begeleider toegewezen die de voortgang van het project mee opvolgt. Projecten lopen maximaal tot 30 september 2025

Hoe wordt een project beoordeeld?

Een project indienen

Lees het reglement grondig na

 • Elk project dat ingediend wordt, moet in overeenstemming zijn met het algemeen reglement.
 • Lees grondig het toelichtingsdocument. Het geldt als aanvullend reglement voor deze oproep en bevat onder andere de beoordelingscriteria voor ingediende projecten en meer informatie over het verloop van een project. 

Stel je vragen

 • Heb je algemene vragen over deze oproep of over het Klimaatfonds? Dan kan je die altijd stellen via mail naar duurzame.stad@antwerpen.be.
 • Op 12 en 14 maart organiseerde de stad werksessies met buurtbewoners en lokale verenigingen. Geïnteresseerden konden hier terecht met vragen of projectvoorstellen. 

Dien je dossier volledig in

 • De uiterste indieningsdatum was 1 mei 2024, om 23.59 uur
 • Deze oproep is afgesloten.

Sjablonen verplichte bijlagen

Het aanvraagformulier en de projectbegroting zijn verplichte bijlagen als je een projectdossier wil indienen.

1 mei
Toelichtingsdocument oproep 'Den Dam, een parate wijk bij wateroverlast'

Bewoners, Ondernemers, Professionals, Scholen

Lees meer

Algemeen reglement Klimaatfonds

Ondernemers, Professionals, Scholen

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten