Privacy verklaring Renovatiebegeleiding

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden door de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt.

  • Bewoners
  • -

Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor  het aanmaken van een dossier in het kader van de renovatiebegeleiding die stad Antwerpen aanbiedt aan burgers die aan hun woning energiebesparende investeringen willen doen. Daarnaast worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd en geaggregeerd gebruikt voor de opmaak van voortgangsrapporten.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Doorgifte aan andere partijen

Stad Antwerpen geeft uw persoonsgegevens door aan volgende partijen:

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uw persoonsgegevens zullen gedurende 70 maanden (de volledige duur van de raamovereenkomst) bijgehouden worden door de stad Antwerpen. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens gewist door stad Antwerpen.

Uw rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een recht van inzage, verbetering en desgevallend wissing van uw gegevens.

U kan die rechten uitoefenen door contact op te nemen met volgende dienst: Energiehuis Antwerpen, Turnhoutsebaan 139 in 2140 Borgerhout via energiehuis@antwerpen.be of 03 217 08 11.

Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit), als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

Drukpersstraat 35 
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

Indien u vragen zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan u steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré, contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.